دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1) دکتر فضل اله افراز (استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج)

2) دکتر منصور امیدی (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

3) دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)

4) دکتر مسعود توحیدفر (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)

5) دکتر بهزاد قره یاضی (استاد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)

6) دکتر رضا معالی امیری (دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

7) دکتر محمدعلی ملبوبی (استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

8) دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی (استاد، دانشگاه گیلان)

9) دکتر علی اکبر حبشی (دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)

10) دکتر پیمان نوروزی (دانشیار، گروه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند)

11) دکتر مقصود پژوهنده ( دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)- سردبیر
 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:
http://gebsj.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب