دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- اهداف و زمینه‌ها
زمینه مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/29 | 

این مجله  مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی   ISSN 2588-5081 چاپی و  ISSN 2588-5073  الکترونیکی

نتیجه تحقیقات مرتبط با

مهندسی ژنتیک گیاهی، جانوری و انسانی

زیست فناوری گیاهی، جانوری، پزشکی، میکروبی و صنعتی

تولید گیاهان و جانوران و میکروارگانیسمهای تراریخت و نوترکیب

تحقیقات مرتبط با ایمنی زیستی
و تحقیقات فقهی مرتبط به مهندسی ژنتیک موجودات (حلیت، جواز، گستره از نظر قرآن و احکام)


را چاپ و منتشر مینماید.

مقالات مربوط به بررسی تنوع ژنتیکی  و چند شکلی ژن در جانوران و گیاهان و میکروارگانیسم ها و یا تحقیقات بیوانفورماتیک محض بدون کار آزمایشگاهی قابل توجه در اولویت چاپ و نشر نیستند. مقاله مروری به شرطی قابل بررسی خواهد بود که نویسنده آن حداقل دو مقاله پژوهشی در زمینه  اصلی تخصصی مقاله قبلا چاپ کرده و به آن رفرانس دهی نماید.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:
http://gebsj.ir/find-1.42.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب