دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱) دکتر منصور امیدی (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

۲) دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)

۳) دکتر مسعود توحیدفر (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)

۴) دکتر بهزاد قره یاضی (استاد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)

۵) دکتر رضا معالی امیری (دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

۶) دکتر محمدعلی ملبوبی (استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

۷) دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی (استاد، دانشگاه گیلان)

۸) دکتر پیمان نوروزی (دانشیار، گروه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند)

۹) دکتر مقصود پژوهنده ( دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)- سردبیر
 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:
http://gebsj.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب