Journal archive for Google Scholar Robot!

Genetic Engineering and Biosafety Journal

دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستیVolume 11, Number 2 (2022-11)


Evaluation of tomato genotypes and identification of a reliable trait for tolerance to salt stress
ارزیابی ژنوتیپ های گوجه فرنگی و شناسایی یک صفت قابل اعتماد برای تحمل تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Biological control of Ascochyta blight and improvement of chickpea growth parameters by the application of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria
مهار زیستی بیماری برق‌زدگی و بهبود ویژگیهای رویشی نخود با قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای و ریزوباکتری‌های پیشبرنده رشد گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Sturvey on the effects of some pesticides on Armoured scale, Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) (Homoptera: Diaspidae) and their side effects on the biological control agent (Chilocorus bipustulatus L.)
بررسی اثر چند آفت‌کش بر سپردار قهوه‌ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) و اثرات جانبی آن‌ها بر عامل کنترل بیولوژیک .Chilocorus bipustulatus L
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigating the expression of IFT122 and ENTPD4 genes in men with Asthenozoospermia
بررسی بیان ژن های IFT122 و ENTPD4 در مردان مبتلا به آستنوزواسپرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Preservation of viability and virulence of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae by formulation in a sesame oil invert emulsion
حفاظت از زنده‌مانی و بیماری‌زای Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae با فرمولاسیون در امولسیون معکوس روغن کنجد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The role of nitrate-reducing bacteria in optimizing urea fertilizer usage and increasing tomato plant growth
تأثیر باکتری‌های کاهنده نیترات در بهینه‌سازی مصرف کود اوره و افزایش رشد گیاه گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Pathogenic mechanisms in the species of Streptomyces causing potato common scab
سازوکارهای بیماریزایی گونه های جنس Streptomyces، عامل اسکب معمولی سیب زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of genetic variation in doubled haploid lines of Camelina using REMAP retrotransposon markers.
ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین‌های هاپلوئید مضاعف شده کاملینا با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی REMAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2022-4)


Investigation of different slow-growth inducing treatments for in vitro conservation of potato genotypes
بررسی اثر تیمارهای مختلف القاکننده رشد کند در شرایط درون شیشه‌ای به منظور حفاظت میان مدت ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Determination of antibiotic resistance pattern and TEM-1 gene prevalence in Pseudomonas aeruginosa isolated from drinkable water
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن مقاومت بتالاکتاماز 1- TEM-1در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از آب های آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Transfer of the epsps gene to chickpea (Cicer arietinum) for resistance to glyphosate herbicide
انتقال ژن epsps به نخود (Cicer arietinum) به منظور مقاومت به علفکش گلایفوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of transformation and expression of roseltide rT1 gene in wheat
بررسی انتقال و بیان ژن rT1 چای ترش در گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of the effect of salicylic acid on altering the expression of some resistance genes against Fusarium wilt in tomatoes
ارزیابی اثر اسید سالیسیلیک بر تغییر بیان برخی از ژن های مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در گوجه فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of genomic diversity of pistachio resistant and susceptible cultivars to pest psyllid using whole genome sequencing approach
بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The first report of Tomato leaf curl Palampur virus (ToLCPMV) from the watermelon fields in the north of Khouzestan province
اولین گزارش از وقوع ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی از مزارع هندوانه شمال استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Identification of the drought tolerance involved candidate genes in foxtail millet through an integrated meta-analysis approach
شناسایی ژن‌های نامزد دخیل در تحمل به خشکی ارزن دم‌روباهی با استفاده از رویکرد متاآنالیز تلفیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Optimization of gene transfer with Agrobacterium to Bonab tomato cultivar using chitinase gene
بهینه سازی انتقال ژن با آگروباکتریوم به رقم بناب گوجه فرنگی با استفاده از ژن کتیناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Identification of candidate microRNAs involved in cold tolerance of Chickpea
شناسایی ریز‌RNA‌های نامزد دخیل در تحمل سرما در نخود زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Expression profile of tumor educated platelets as biomarkers for diagnosis and early detection of cancer
بررسی پروفایل بیانی پلاکت‌های آموزش‌دیدۀ توموری به عنوان نشانگر زیستی برای پیش‌آگهی و تشخیص سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cloning and Bioinformatics Analysis of the Gene Encoding Transcription Factor MYB44 of Sunflower (Helianthus annuus L.) under Salt Stress Conditions
همسانه‌سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده فاکتور رونویسی MYB44 آفتابگردان تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2022-1)


Genome Packaging in Plant Viruses
بسته بندی ژنوم در ویروس های گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety of cryIAc for human, animals and environment
ایمنی cryIAc برای انسان، دام و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Transgenicity of various agricultural products in North-west of Iran
بررسی تراریخته بودن محصولات کشاورزی مختلف در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the range of proteomic and metabolic alterations in Rhizomania-resistant transgenic sugar beet plants
بررسی گستره تغییرات پروتئومی و متابولومی چغندرقندهای تراریخته مقاوم به بیماری رایزومانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antifungal effect of methanolic extract of Teucrium polium on Candida spp. in vitro
ارزیابی اثر ضدقارچی عصاره متانولی گیاه Teucrium polium علیه گونه‌های مختلف جنس کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of Fusarium species associated with turfgrass and some trees in Ardabil greenspace
شناسایی مولکولی گونه‌های Fusarium همراه چمن و برخی درختان در فضای سبز اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical and Biologically Effective Parameters in Developing Transplastomic Tobacco Plants by Particle Bombardment Method using PDS-1000/He
پارامترهای فیزیکی و بیولوژیکی موثر در ایجاد گیاهان ترانسپلاستوم توتون به روش بمباران ذره‌ای توسط PDS-1000/He
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codon optimization and cloning of bovine prochymosin gene for proper expression in tobacco plant
بهینه‌سازی کدون و همسانه‌سازی ژن پروکیموزین گاوی برای بیان مناسب در گیاه توتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Salicylic Acid and Jasmonic Acid on Disease Symptoms and Defense Genes Expression in a Greenhouse Cucumber Infected with CMV
بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک، بر میزان علایم بیماری و بیان ژن های دفاعی روی گیاه خیار گلخانه ای آلوده به بیمارگر CMV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of physiological and molecular parameters of durum wheat proteins in 20 Advanced lines under water stress
بررسی پارامترهای فیزیولوژیک و مولکولی پروتئین‌های 20 لاین‌ پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-proliferative effect and apoptotic induction of sesquiterpene lactone parthenolide in a human breast cancer cell line MDA-MB- 231
اثر ضد تکثیر و القای آپوپتوتیک سزکوی ترپن لاکتون پارتنولید بر روی رده سلول سرطانی پستان انسان لاین MDA-MB- 231
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of IAA-producing rhizobacteria native of Iran on bread wheat Roshan cultivar
بررسی تاثیر رایزوباکتریهای تولید کننده IAA بومی ایران بر روی گندم نان رقم روشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2021-8)


Evaluation of Biosafety Aspects of Cisgenesis and Intragenesis in Comparison with Transgenesis
ارزیابی جنبه‌های ایمنی‌زیستی سیس‌‍ ژنسیس و اینتراژنسیس در مقایسه با ترانس‌ژنسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of performance of competent national authorities in the implementation of the National biosafety law (Agriculture, Iran)
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های نقش‌آفرین در اجرای قانون ایمنی زیستی (بخش کشاورزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Artificial Enzymes That Imitate Herbal Medicine: A Novel Approach in COVID-19 Remedy
آنزیم های مصنوعی که از داروهای گیاهی تقلید می کنند: رویکردی نوین در درمان COVID-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of effective factors in cell senescence and material remobilization in cereals
نقش تنش خشکی در پیری سلول و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در غلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Auxin-producing Bacillus Strains on Vegetative Traits and Relative Expression of ARF15 Gene in Two Genotypes of Chickpea Under Salinity Stress
اثربخشی سویه‌های باسیلوس تولید کننده اکسین بر صفات رویشی و بیان نسبی ژن ARF15در دو ژنوتیپ نخود در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of one of the efficient motifs on the stability of ATG8B protein in LDS in Marchantia polymorpha 
شناسایی یکی از موتیف‌های موثر در پایداری پروتئین ATG8B در جایگاه LDS در گیاه Marchantia polymorpha
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of salinity stress caused by different levels of NaCl on okra
اثرات تنش شوری ناشی از سطوح مختلف کلرید سدیم بر بامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of pyrroline-5-carboxylate synthetase's expression pattern and some related genes in response to salinity stress in bread wheat
بررسی بیان متفاوت ژن pyrroline-5-carboxylate synthetase و برخی از ژنهای مرتبط با پاسخ به تنش شوری درگندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics design and cloning of Hibiscus sabdariffa rT1 gene for construction of pBI121-rT1 recombinant vector in order to expression in plants
طراحی بیوانفورماتیکی و همسانه سازی ژن rT1 چای ترش برای ساخت وکتور نوترکیب pBI121-rT1 به منظور بیان در گیاهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of ABC-Transporter gene family and analysis of gene co-expression network pattern in different stages of potato stolone development in response to drought and salinity stress
شناسایی خانواده ژنی ABC-Transporter و آنالیز الگوی همزمانی شبکه بیان ژنی در مراحل مختلف نموی استولون سیب زمینی در پاسخ به تنش‌های خشکی و شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of gamma irradiation on the expression of structural genes involved in anthocyanin biosynthesis pathway in chrysanthemum
اثر پرتودهی گاما بر بیان ژن‌های ساختاری دخیل در مسیر ساخت آنتوسیانین در گل داوودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Inhibitory Effect of Biosynthetic Zinc Oxide Nanoparticles on the Expression of Efflux Pumps Genes (AdeA, AdeC) in Clinical Strains of Acinetobacter baumannii
ارزیابی اثر مهار کنندگی نانوذره اکسیدروی بیوسنتتیک بر بیان ژنهای افلاکس پمپ (AdeA, AdeC) در سویه های بالینی Acinetobacter baumannii
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2020-12)


Investigation on the effects of plant growth regulators and Agrobacterium strain on regeneration and transformation of some Iranian rice cultivars
بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و سویه اگروباکتریوم بر باززایی و تراریختی چند رقم برنج ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity stress on the growth, physiological parameters and genes expression of thymol and carvacrol in Thymus daenensis
تاثیر تنش شوری بر رشد، پارامترهای فیزیولوژیک و بیان ژنهای تیمول و کارواکرول آویشن دنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knocking out bzip14 gene using CRISPR/Cas9 and analyzing the mutant line in response to induced ER stress in Marchantia polymorpha
خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the factors affecting Agrobacterium-mediated transformation of soybean
بررسی عوامل موثر در انتقال ژن به سویا از طریق آگروباکتریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viroids; pathogenicity and changes in the host proteome and transcriptome
ویروئیدها: بیماریزایی و تغییر در رونوشت ها و پروتئوم میزبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on transgenic rice status in Shiraz consumer market using PCR
بررسی وضعیت تراریختگی برنج در بازار مصرف شیراز با استفاده از PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the role of hemolymph proteases on phenoloxidase activity of Cydalima perspectalis larvae using specific inhibitors
بررسی نقش پروتئازهای همولمف بر فعالیت فنل اکسیداز لارو ‌Cydalima perspectalis با استفاده از بازدارنده‌های اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a bioinformatics model to predict drug compound properties and its application in inhibition of HIV replication and BACE-1
طراحی یک مدل بیوانفورماتیکی برای پیش‌‌بینی فعالیت ترکیبات دارویی و کاربرد آن بر مهار تکثیر HIV و ژن BACE-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Soybean Drought-Tolerant Cultivar Proteome Using Dimethyl Labeling Method
بررسی پروتئوم رقم متحمل به خشکی سویا با استفاده از روش دی متیل لیبلینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of γ-Terpinene synthesis and α- Terpinene synthesis reductoisomerase genes expression and its relation to monoterpene carvacrol biosynthesis in Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’
بررسی بیان ژن‌های الفا سنتاز و گاما سنتاز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن تیمول و کارواکرول در گیاه دارویی آویشن باغی رقم واریکو 3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different concentrations of medium nutrients on optimization of hairy root induction in Purslane
تاثیر غلظت‌های مختلف عناصر غذایی محیط‌کشت بر بهینه‌سازی القای ریشه‌های مویین خرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delayed flowering in lettuce using MSI4 gene silencing by RNAi
ایجاد دیرگلدهی در کاهو با استفاده از خاموشی ژن MSI4 به کمک RNA Silencing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of rs1130233 (726 G/A) polymorphism of Akt1 gene in thyroid tumor susceptibility in the northwest of Iran
بررسی چند شکلی تک‌نوکلئوتیدی rs1130233 (726 G/A) ژن Akt1 در استعداد ابتلا به تومور تیرویید در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics design of a vaccine against Vibrio cholerae using the reverse approach
طراحی پلی توپ واکسن علیه ویبریو کلرا: رویکردی وارونه برای طراحی واکسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of soybean circular RNAs in response to low nitrogen and phosphorus stresses
شناسایی رونوشت‌های حلقوی سویا در پاسخ به تنش‌های کمبود نیتروژن و فسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of Resistance to Potato Virus Y (PVY) Using Hairpin Construct of Coat Protein
ایجاد مقاومت به ویروس Y سیب زمینی (PVY) با استفاده از سازه سنجاق‌سری حاوی ژن پروتئین پوششی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2020-8)


Introduction of coronavirus SARS-CoV-2 and investigation of possible origin of this virus
معرفی کروناویروس SARS-CoV-2 و بررسی منشا احتمالی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the effect of drought stress and methanol spraying on dehydrine1 gene expression in Carthamus tinctorius
بررسی بیان ژن دهیدرین 1 در شرایط تنش خشکی و متانول پاشی در گلرنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy root induction in Silybum marianum L. through diverse Agrobacterium rhizogenes strains
القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال Silybum marianum از طریق سویه های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Expression of Bovine Chimeric Lactoferrampine - Lactoferricin Peptide with Aim of Recombinant Protein Production in Tobacco
طراحی و بیان کایمری پپتید لاکتوفرامپین - لاکتوفریسین گاوی با هدف تولید نوترکیب این پروتئین در گیاه توتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Identification of Tomato wilt disease in East Azerbaijan Province and Controlling It Using Antagonist Bacteria
شناسایی عامل بیماری پژمردگی گوجه‌فرنگی و کنترل آن با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست در استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Permethrin Residue in Greenhouse Tomatoes
ارزیابی باقی مانده آفت کش پرمترین در گوجه فرنگی گلخانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Establishment of molybdeum cofactor detection system in Escherichia coli
ایجاد سیستم شناسایی وجود کوفاکتور مولیبدئوم در باکتری Escherichia coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anticancer effect of Mentha longifolia and Artemisia persica hydro-alcoholic extracts against human gastric cancer cells (AGS)
بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دو گیاه پونه و درمنه بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان (AGS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2019-11)


Analysis of the viewpoints of researchers on the use of transgenic products technology in Iran's agricultural research centers
تحلیل دیدگاه‌ محققان در خصوص به‌کارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of ectoine in plants using genetic engineering to reduce the negative effects of abiotic stresses
تولید اکتوئین در گیاهان با استفاده از مهندسی ژنتیک برای کاهش اثرات منفی تنش‌های غیرزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological response and expression of genes involved in drought tolerance in tolerant and susceptible bread wheat cultivars
واکنش فیزیولوژیک و بیان ژن های دخیل در تحمل به خشکی در ارقام متحمل و حساس گندم نان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of relative gene expression of wdhn5 in wild and agronomy wheat genotypes under drought stress conditions
مطالعه بیان نسبی ژن wdhn5 در ژنوتیپ های وحشی و زراعی گندم تحت شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the expression of transcription factors WRKY and AP2Domain in oily sunflower under salt stress
مطالعه بیان عوامل رونویسی WRKY و AP2Domain در آفتابگردان روغنی تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genetic diversity and phylogenetic relationship of some gourd pumpkin (Cucurbita pepo) genotypes using the ITS ribosomal and rbcL chloroplastic genes’ loci
بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی برخی ژنوتیپ های کدو با استفاده از مکان ژن ریبوزومی ITS و ژن کلروپلاستی rbcL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Constructing of Nano Biosensor Based on Grafen Oxide Nano Particles for Detection of Grapevine Fanleaf Virus
طراحی و ساخت نانوحسگر زیستی بر پایه نانو ذرّات اکسید گرافن برای شناسایی و ردیابی ویروس برگ بادبزنی مو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Zn and Cd heavy metals on the growth and some physiological characteristics of spinach
تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک اسفناج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant activity, phenolic contents and pigment level of rolC and trolC transgenic tobacco plants
بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنولی و رنگدانه ای گیاهان تراژن توتون rolC و trolC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and heterologous expression of Laccase in Pichia pastoris and determination of some biochemical properties
همسانه سازی و بیان هترولوگ لاکاز در Pichia pastoris و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لاکاز نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2019-7)


Increased digestibility of milk beta-lactoglobulin by treatment with a plant recombinant glutathione/ thioredoxin system
افزایش هضم پذیری شیر در اثر پیش تیمار بتا لاکتوگلوبولین شیر با شکل نوترکیب سیستم تیوردوکسین/ گلوتاتیون گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of callus induction and Agro-transformation on some Iranian Rice cultivars
بهینه سازی کشت کالوس و انتقال ژن به چند رقم برنج ایرانی با آگروباکتریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Protein Expression Patterns of Lime Leaves Caused by Witches' Broom Disease
تغییرات الگوی بیان پروتیین‌های برگ گیاه لیمو ترش تحت بیماری جاروک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transformation of DRO1, OsNAC5, OsEXPA8 genes in order to improve root architecture and drought tolerance in rice
انتقال ژن‌های OsEXPA8، OsNAC5 وDRO1 به برنج به منظور تغییر ساختار ریشه و تحمل به خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy root induction in chicory for secondary metabolites production
تولید ریشه های مویین در کاسنی با هدف افزایش متابولیت‌های ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of Iranian isolate of Apple chlorotic leaf spot virus coat protein gene in E. coli
همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه‌ ایرانی ویروس لکه برگی کلروتیک سیب (ACLSV) در E. coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaf proteome analysis of maize hybrid SC704 under salinity stress
بررسی پروتئوم برگ ذرت هیبرید SC704 تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bread and Durum Wheat Proteome Response to Wheat Fusarium Head Blight
پاسخ پروتئومیکی گندم نان و دوروم به بیماری سوختگی فوزاریومی خوشه گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integrative effect of some synthetic fungicides with some biological agents in control of Rhizoctonia solani on cotton seedlings
اثر تلفیقی چند قارچ‌کش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی پنبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transformation of Cry1a105 gene to tomato in order to increase resistance to Heliothis sp
انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2018-12)


Biotechnology for control of Plant Parasitic Nematodes
بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای انگل گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mandate of producing transgenic products from the perspective of Imamiyah jurisprudence
حکم تکلیفی تولید محصولات تراریخته از منظر فقه امامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long Non-Coding RNAs (LncRNAs): Roles, Functions, and Mechanisms
RNAهای غیر کدکننده طولانی (LncRNAs): نقش‌ها، عملکردها و مکانیسم‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viral vectors as a tool for gene transfer and the production of transgenic animals
وکتورهای ویروسی به عنوان ابزاری برای انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Haplotype Diversity For QTL Associated with Drought tolerance on Chromosome 2 of Rice
تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pseudomonas flourescens FY32 bacteria on leaf proteome pattern of rapeseed under salinity stress
تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنس روی الگوی پروتئوم برگ کلزا تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and investigation of eugenol O-methyl transferase (EOMTs) gene promoter from Ocimum basilicum L.
جداسازی ومطالعه پیشبر ژن اوژنول O-متیل ترانسفراز (EOMTs) گیاه ریحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of two Metarhizium anisopliae isolates and nano-fungus Metarhizium anisopliae@Fe3O4 against Diamondback moth
تاثیردو جدایه از قارچ Metarhizium anisopliae و نانو-قارچ Metarhizium anisopliae@Fe3O4 برای کنترل بید کلم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on presence of Cucumber mosaic virus (CMV) in single and mixed infections with Potyviruses in North-West of Iran
بررسی آلودگی‌های منفرد و مخلوط ویروس موزاییک خیار با پوتی ویروس‌ها در منطقه‌ شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of dominant isolate of Potato virus S in Iran and heterologous expression of its coat protein
شناسایی گروه غالب ویروس اس سیب زمینی (PVS) در ایران و بیان ژن پوشش پروتئینی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of cel6B Cellobiohydrolase gene in Pichia pastoris
همسانه سازی و بیان ژن سلوبیوهیدرولاز cel6B در مخمر Pichia pastoris
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the gene expression of photoreceptors and target genes of UV-B response pathway to UV-B radiation in alga Volvox carteri
بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و ژنهای هدف مسیر پاسخ به تابش UV-B در جلبک Volvox carteri
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid assessment of seed promoters in leaves by using LEC2 transcriptional factor
ارزیابی سریع پیشبرهای بذری در برگ با استفاده از فاکتور رونویسی LEC2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2018-8)


The comparision of Organic, conventional and transgenic agricultural production
مقایسه محصولات کشاورزی ارگانیک، سنتی و تراریخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Tomato spotted wilt virus nucleocapsid gene expression in two different strains of E. coli
مقایسه بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در دو سویه باکتری E. coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Grapevine fanleaf virus 2AHP gene shows more diversity at amino acid level rather than nucleotide level
تنوع ژن 2AHP ویروس برگ بادبزنی مو در سطح امینو اسیدی بیشتر از سطح نوکلئوتیدی آن است
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The reaction of transgenic rice plants containing EPSPS gene to glyphosate
واکنش گیاهان تراریخته برنج حاوی ژن EPSPS به علف‌کش گلایفوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Quantitative PCR Assay for Quantification of Fusarium solani f.sp. phaseoli in Resistant and Susceptible White Bean
استفاده از تکنیک PCR کمی برای کمیت سنجی Fusarium solani f.sp. phaseoli در لوبیا سفید حساس و مقاوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of transgenic Brassica napus with aroA gene to glyphosate treatment
پاسخ کلزای تراریخته با ژن aroA نسبت به تیمار گلایفوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Agrobacterium rhizogenes strains and explants on induction of hair root in Physalis alkekengi
بررسی اثر سویه Agrobacterium rhizogenes و ریزنمونه در القای ریشه مویین در عروسک پشت پرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reverse Genetic Application in functional study of Arabidopsis thaliana strictosidine synthase Like-6 gene under salt stress
کاربرد ژنتیک معکوس در مطالعه کارکرد ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز- 6 آرابیدوپسیس تالیانا در پاسخ به تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deltamethrin resistance in some diamondback moth, Plutella xylostella populations in Iran
مقاومت به حشره‌کش دلتامترین در برخی از جمعیت‌های شب پره پشت الماسی Plutella xylostella در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic analysis and genetic variation of Tomato yellow leaf curl virus based on the V1 gene in Iraq
تجزیه و تحلیل تبارزائی و تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در عراق براساس ژن V1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-3)


P53 researches and cancer therapy
پژوهش های P53 و درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Innate immunity in plants
ایمنی ذاتی در گیاهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of the boll worm, Helicoverpa armigera amyloeletic activity by seed protein extracts of Prosopis farcta and Cicer arietinum
مهار فعالیت آنزیم آمیلاز کرم غوزه پنبه، با عصاره پروتئینی بذرهای دو گیاه کهورک و نخود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of protein markers with the resistance to Fusarium wilt in some lentil lines
ارتباط نشانگرهای پروتئینی با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپ‌های عدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of merB recombinant vector in order to bioremediation of organic mercury
طراحی و ساخت وکتور نوترکیب merB به منظور پاکسازی زیستی جیوه آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effects of fungicide Iprodione-Carbendazim (Rovral TS) on cucumber rhizosphere bacterial structure by Illumina MiSeq sequencing
بررسی تاثیر قارچکش ایپرودیون-کاربندازیم (رورال‌ تی ‌اس) بر ساختار جمعیت باکتری‌های ریزوسفر خیار به روش Illumina MiSeq sequencing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of salt stress on the relative expression of CAT1 and ASX1 genes and some physiological traits in two varieties of tomato
اثر تنش شوری بر بیان نسبی ژن های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و برخی صفات فیزیولوژیکی در دو رقم گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of effective factors on β-glucuronidase (GUS) gene transformation by Agrobacterium to Trachyspermum ammi
بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز(GUS) به‌واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effects of lead and cadmium on growth and enzymatic activity of Spinacia oleracea in in vitro condition
بررسی اثر سرب و کادمیوم بر رشد و فعالیت برخی آنزیم های اسفناج در شرایط کشت درون شیشه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micropropagation Stevia Medicinal Plant (Stevia rebaudiana) Using Proliferation of Shoot Tip
ریزازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana) از طریق پرآوری رأس شاخه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular cloning and expression of Somatomedin C in bacterial system
همسانه‌سازی مولکولی و بیان ژن سوماتومدین C در سیستم باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant gene expression in tomato plants inoculated by Cucumber mosaic virus after treatment with salicylic and jasmonic acids
بررسی بیان ژن های آنتی اکسیدانت در بوته های گوجه فرنگی مایه زنی شده با ویروس موزاییک خیار پس از تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of β (1-3)(1-4) glucanase gene in Lactococcus lactis to produce an animal probiotic feed
بیان ژن بتا (1-3)(1-4)گلوکاناز درباکتری Lactococcus lactis با هدف تولید غذای پروبیوتیک دام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of nitrogen fixation on endophytes isolated from root nodules of alder and service
بررسی توان تثبیت نیتروژن در اندوفیت های باکتریایی و قارچی جدا شده از گرهک‌های ریشه درختان توسکا و سنجد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the genetic network that affecting the growth of breast muscle in Ross chickens under RNA-Seq data
مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده‌های RNA-Seq
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2017-7)


A review on potato genetic engineering researches yet
مروری بر مهندسی ژنتیک سیب زمینی تاکنون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosafety aspects of deliberate release of recombinant microorganisms in the agricultural environments
جنبه‌های ایمنی رها‌سازی میکروارگانیسم‌های نوترکیب در محیط‌های کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In silico identification of the PLD gene family and analysis of their expression pattern in response to salt stress in Medicago truncatula
شناسایی in silico خانواده ژنی PLD و بررسی الگوی بیان آنها در پاسخ به تنش شوری در گیاه Medicago truncatula
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene expression profiling of transcription factors associated with resistance to Sclerotinia basal stem rot disease in sunflower
بررسی الگوی بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of calcium on salt tolerance protein expression and activity of antioxidants in borage under salinity condition
تاثیر تنش شوری در بیان پروتئین های مقاومت به شوری و فعالیت آنتی اکسیدانها در گیاه دارویی گاوزبان با کاربرد کلسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative gene expression pattern analysis of Na+ Transporter in barley under salinity stress
مطالعه کمی الگوی بیان ژن Na+ Transporter تحت تیمارهای مختلف شوری در ارقام جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of MYB gene expression under drought stress in some bread wheat cultivars
مطالعه بیان ژن MYB رمز کننده عامل روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ در برخی ارقام گندم نان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of lead on growth characteristic and some physiological traits of garden cress (Lepidium sativum) under in vitro conditions
بررسی اثر سرب موجود در محیط کشت بر رشد و نمو و برخی صفات فیزیولوژیک شاهی در شرایط کشت درون شیشه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Cloning of a Cotton Reference Gene for Increasing Efficiency of Molecular Analysis
شناسایی و همسانه سازی ژن داخلی مناسب پنبه در راستای افزایش کارایی بررسی های مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteomic Analysis of Spring Rapeseed Leaves under Salt Stress
بررسی پروتئوم برگ کلزای بهاره تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In silico study of polyamine oxidase (PAO) gene family in grape
مطالعه in silico خانواده ژنی پلی‌آمین اکسیداز (PAO) در انگور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, bioinformatics study and gene expression evaluation of Squalene Synthase 1 in Iranian native licorice
همسانه‌سازی، مطالعه بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن سکوالن ‌سینتاز1 در شیرین‌بیان بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection alpha-lactalbumin and β-Lactoglobulin gene Polymorphism in East Azarbaijan province native buffalo using PCR-SSCP
شناسایی چندشکلی ژن های آلفالاکتالبومین و بتالاکتوگلوبولین در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of gene expression profiling of phenylalanine ammonia-lyase and thaumatin-like protein in sunflower infected by Sclerotinia stem rot disease
مطالعه بیان ژن های فنیل آلانین آمونیالیاز و پروتئین شبه توماتین در گیاه آفتابگردان آلوده به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and functional analysis of PSTOL1 from wild species of rice
جداسازی و آنالیز عملکرد ژن افزایش جذب فسفر (PSTOL1) از گونه وحشی برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-1)


The simultaneous progress of conventional breeding and biotechnology for sugar beet improvement
پیشرفت همزمان اصلاح سنتی و بیوتکنولوژی در جهت بهبود محصول چغندرقند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applications of plant viruses in bionanotechnology
کاربرد ویروس‌های گیاهی در بیونانوتکنولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of plant viral vectors in biotechnology
کاربرد ناقل های ویروسی گیاهی در بیوتکنولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification, isolation and sequence analysis of β-Conglycinin seed specific promoter
شناسایی، جداسازی و بررسی توالی پیشبر مختص بذر β-کانگلایسینین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic analysis of the cytochrome b sequence in Khazak native chicken of Sistan
تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم b در مرغ خزک سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro regeneration of red nightshade from different explants and evaluation of gene transfer using a biolistic gun
باززایی درون شیشه‌ای گیاه تاجریزی قرمز از ریزنمونه‌های مختلف و بررسی پتانسیل انتقال ژن به روش ریزپرتابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salicylic acid and phenylalanine on expression of key genes involved in the sesamin biosynthesis pathway in sesame
تاثیر الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و فنیل‌آلانین روی بیان ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتز سزامین در کنجد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pirimicarb and Thiamethoxam on detoxification enzyme activity in the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hem: Aphididae)
تأثیر حشره کش های پریمیکارب و تیامتوکسام بر فعالیت آنزیم های سم زدای شته سیاه باقلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of Barley and Production of Fertile Transgenic Plants
بهینه سازی انتقال ژن به جو و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از آگروباکتریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three reference genes for real-time PCR normalization in wheat roots under salt stress
ارزیابی سه ژن مرجع جهت نرمال سازی داده های Real-time PCR در ریشه گندم تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization and sequence of a hydrogen/sodium anti-porter gene in the plasma membrane of the plant Kochia scoparia
شناسایی و تعیین توالی ژن مربوط به آنتی پورتر هیدروژن/ سدیم از غشای پلاسمایی گیاه Kochia scoparia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Callus induction and regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants
کالوس‌زایی و باززایی لاین های گندم نان از ریزنمونه های کولئوپتیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Imported infected cucurbit seeds provoked the establishment and spread of central Europe isolates of Zucchini yellow mosaic virus in Varamin (Sothern Tehran, Iran)
بذور آلوده وارداتی کدوئیان عامل استقرار و انتشار جدایه-های اروپای مرکزی ویروس موزائیک زرد کدو در منطقه ورامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Beauveria bassiana fungus efficiency on biological control of Rhizoctonia damping-off disease in cotton plants
ارزیابی کارآیی قارچBeauveria bassiana برای مهار زیستی گیاهچه‌میری رایزوکتونیایی گیاه پنبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Transformation of Bacteriophage T7 RNA Polymerase in Tobacco
همسانه‌سازی و انتقال آنزیم T7RNAپلیمراز باکتریوفاژ T7 به توتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2016-4)


Study of kappa-casein gene polymorphism association with milk production and composition in Golestan province camels
بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of salinity on the germination and expression of antioxidant genes in two cultivars of tomato plant
ارزیابی تاثیر شوری بر میزان جوانه زنی و بیان ژن های آنتی اکسیدان در دو رقم گیاه گوجه فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rolC gene on the medicinal plant Catharanthus roseus
تاثیر ژن rolC در گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Conserved Hypothetical Proteins from Proteome of Xanthomonas citri subsp. citri, with Ethylene Induction Activity on Arabidopsis thaliana
توصیف پروتئین های محافظت شده فرضی ازXanthomonas citri subsp. citri ، با فعالیت محرک تولید اتیلن درگیاه آرابیدوپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transformation of Hepatitis B Virus surface antigen (HBsAg) gene into Tobacco plants
انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت Bبه گیاه توتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Silico Analysis Reveals that Various Tomato microRNAs target a Mild and Severe Species of ToLCV
گونه‌های شدید و خفیف ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی مورد هدف miRNA‌‌های متفاوتی از میزبان قرار‌ می‌گیرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Potato Resistant Plant to PVX using an RNA Silencing Mechanism
ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2015-10)


Study of root induction in several medicinal plant species using A. rhizogenes rol genes
بررسی القای ریشه زایی در چند گونه گیاهی دارویی با تاثیر ژنهای rol آگروباکتریوم رایزوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The status study of Biotechnology in East Azerbaijan Province
بررسی وضعیت زیست فناوری در استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A method for Evaluation of RNA Silencing Suppression Activity in Plants Using two Proteins of Grapevine Fanleaf Virus (GFLV)
روش ارزیابی فعالیت مهارکننده های خاموشی ژن در گیاه با استفاده از دو پروتئین از ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, cloning and bioinformatic study of a resistance gene against an Asian strain of citrus greening librobacter in grapefruit plant
بررسی بیوانفوماتیکی ژن مقاومت به سویه آسیایی باکتری عامل بیماری میوه سبز مرکبات در گیاه گریپ فروت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteome analysis of Xanthomonas citri subsp. citri protein extract with elicitor activity on Arabidopsis thaliana
تجزیه و تحلیل پروتئوم عصاره پروتئینی باکتری Xanthomonas citri subsp. citri با خاصیت محرکی بر روی گیاه آرابیدوپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of hairy roots induction of the medicinal plant Alecost (Tanacetum balsamita L.) using Agrobacterium rhizogenes
بهینه سازی القاء ریشه های مویین به کمک آگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing tissue culture and GUS gene transformation to shallots using Agrobacterium
بهینه سازی کشت بافت و انتقال ژن GUS به موسیر با استفاده از آگروباکتریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The involvement of MSD1 metalloprotein in the mechanism of resistance to salinity by interaction with SOS3
دخالت متالوپروتئین MSD1 در مکانیسم مقاومت به شوری بوسیله میانکنش با SOS3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2015-4)


Identification of some Biocontrol agents on Potato Soft Rot Bacterium
شناسایی برخی عوامل بیوکنترل باکتری عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteomic Analysis of Spring Barley Leaves Under Short Term Cold Stress
بررسی الگوی پروتئومی جو بهاره (Hordeum vulgare) تحت تنش سرمای کوتاه مدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Hydrogen Cyanide Effects on Salt Stress Induction in Aeluropus littoralis
بررسی تاثیر سیانید هیدروژن در القای مقاومت به شوری در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and classification of the WRKY transcription factors family in barley
شناسایی و گروه بندی خانواده عوامل رونویسی WRKY در جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nano Cobalt and Nano Chitosan on Artemisinin production and expression of SQS and DBR2 genes in Artemisia annua
تاثیر نانو الیسیتورهای کبالت و کیتوزان بر میزان تولید آرتمیزنین و بیان دو ژن کلیدی SQS و DBR2 در گیاه Artemisia annua
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and investigation of RGT2 gene charecteristics from an Iranian strain of Saccharomyces cerevisiae
همسانه‌سازی و بررسی ویژگی‌های ژن RGT2 از سویه‌ ایرانی مخمر نان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of applied pesticides and cancer with the cultivation of transgenic crops
کاهش مصرف سموم کشاورزی و سرطان با کشت محصولات تراریخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2014-10)


Genetic diversity of Barbus grypus in the Karkheh River in Khuzestan Province and cultured fish studied using a microsatellite marker
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه کرخه استان خوزستان و گونه پرورشی آن با استفاده از نشانگر ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indentifying, Cloning, and Determining the Sequence of MT-ND2 Gene in Khorasan’s Native Chickens
شناسایی، همسانه سازی وتعیین توالی ژن MT ND2 در مرغ‌های بومی خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transformation and expression of recombinant insulin monomer in Arabidopsis plant
انتقال و بیان ژن انسولین نوترکیب منومر در گیاه آرابیدوپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Expression of some Transcription Factors Associated with Resistance to Black Stem Disease in Sunflower
مطالعه بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری ساقه سیاه در آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of strain compatibility effects on Agrobacterium-mediated transient GUS expression in melon cultivars
بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of total carbohydrate and soluble sugars in transgenic potato resistant to potato tuber moth
ارزیابی قند کل و قندهای محلول در سیب زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2014-4)


Study of cry1Ab transgene locus structure in a transgenic rice (Oryza sativa L., cultivar Tarom Molaii)
بررسی ساختار جایگاه تراژن cry1Ab در برنج تراریخته طارم مولایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular detection of native isolates of Bacillus thuringiensis from soils samples with different vegetations
ردیابی مولکولی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های دارای پوشش‌گیاهی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatical analysis of Isolated ESTs from Aeluropus littoralis under salinity stress
تجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه Aeluropus littoralis تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different expression pattern of NPR1 and some of the pathogenesis-related genes in response to salicylic acid and methyl jasmonate treatment in rice
بیان متفاوت ژن NPR1 و برخی از ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی در پاسخ به مصرف اسیدسالیسیلیک و متیل‌جاسمونات در برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of transient expression by Agrobacterium in almond
بهینه‌سازی بیان موقت ژن به واسطه آگروباکتریوم در بادام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of manganese and salicylic acid on gene expression of Menthone reductase and Menthol content in Mentha piperita
اثر منگنز و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن منتون ردوکتاز و میزان منتول در گیاه دارویی نعناع فلفلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2013-10)


The activity of ascorbate peroxidase (Cm APX) enzyme and expression level of it's encoding gene in salt stress condition in three Sistan melon Landraces (Cucumis malo L.)
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (Cm APX) و میزان بیان ژن کد کننده آن تحت تنش شوری در توده‌های خربزه (Cucumis melo L.) بومی سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antioxidative effect of some shoot and root inducers in Pistacia vera (Qazvini and UCB-1 rootstocks) under in vitro conditions
اثر آنتی‌اکسیدانی برخی القا کننده‌های نوساقه‌زایی و ریشه‌زایی در پسته (Pistacia vera، پایه‌های رویشی قزوینی و UCB-1) در شرایط درون‌شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of PEPCK-C polymorphism using PCR- RFLP method and its association with economic traits in native fowl of Khorasan Razavi province
تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به‌روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Diazinon residue levels in Cherry, Cerasus avium supplied to Tehran central fruit and vegetable market
بررسی میزان باقیمانده حشره‌کش دیازینون در محصول گیلاس عرضه شده در میدان میوه و تره بار مرکزی استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCR detection of transgenic maize in Iran on the basis of P35S
تشخیص مولکولی ذرت‌های تراریخته براساس پیشبر P35S
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nucleotide sequence and molecular characterization of β-1,4-endoglucanase gene from Bacillus subtilis strain B5d
تعیین توالی و بررسی خصوصیات مولکولی ژن بتا 1 و 4 اندوگلوکاناز سویه Bacillus subtilis B5d
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Risk Assessment of Genetically-Modified Ornamental Plants
ارزیابی احتمال خطر زیست محیطی گیاهان زینتی تراریخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2013-4)


Volume 1, Number 2 (2012-10)


Investigation of bovine lymphocyte antigen (BoLA-DRB3) by PCR-based RFLP in buffalo population of Khuzestan province
بررسی چند شکلی اگزون دو ژن BoLA-DRB3 در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pesticides residues (Endosulfan and Diazinon) in cucumber and tomato fields of Kohgiloyeh and Boyerahmad Province
باقیمانده آفت کش های اندوسولفان (Endosolfan)و دیازینون (Diazinon) در مزارع گوجه فرنگی و خیار سبز استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring the Occurrence of Genetically Modified Maize at a Grain Receiving Port in Iran
بررسی مولکولی وضعیت تراریختگی دانه های ذرت وارداتی به ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transfer of human interferon γ-oleosin genes to safflower (Carthamus tinctorius L.)
انتقال ژن های اینترفرون گامای انسانی- اولئوسین به گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct organogenesis and transformation of sour orange (Citrus aurantium) using citrus tristeza virus (CTV) coat protein coding gene
کشت بافت و تراریزش نارنج (Citrus aurantium) با استفاده از ژن کد کننده ی پوشش پروتئینی ویروس تریستزای مرکبات (CTV)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of overexprexpression of the BnFUL gene in transgenic oilseed rape
بررسی افزایش بیان ژنBnFUL در گیاهان تراریخته کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular analysis of physiological stage of leaf senescence
مقایسه مرحله پیری طبیعی و پیری پس از برداشت با تاکید برجنبه های مولکولی و ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-4)


Global status of transgenic sugar beet and its advancement in Iran
بررسی آخرین وضعیت تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به آفات در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anion and cation contents of a genetically modified cotton expressing chitinase and Bt genes
ارزیابی تغییرات آنیون ها و کاتیون های پنبه تراریخته حاوی ژن های کیتیناز و cry1Ab
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of co-transformation for Choline oxidase gene transfer into rice genome
استفاده از روش تراریزش توأم برای انتقال ژن کولین اکسیداز به برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of regeneration and Agrobacterium-mediated transformation of citrus (Citrus aurantifolia)
بهینه سازی باززایی و انتقال ژن به لیموترش (Citrusaurantifolia) به کمک اگروبا کتریم و ژن گزارشگر gus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Partial purification and assessment of antifungal activity of an extracellular chitinase from an Iranian thermophile strain of Cohnella
بهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست Cohnella sp. A01، خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutant screening of transgenic Arabidopsis in genetic pathway of barley metallothionein promoter
غربالگری موتاسیون آرابیدوپسیس تاریخته در مسیر ژنتیک فعالیت نواحی کنترلی ژن متالوتایونین جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dِifferent methods of RT-LAMP for detection of potato leaf roll virus (PLRV)
به کارگیری روش های مختلف تأیید انجام واکنش RT-LAMP جهت تشخیص ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی (PLRV)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles